• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอความอนุเคราะห์บริจาควัสดุ อุปกรณ์ หรืองบประมาณ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านดือแย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอนำส่งสำเนาหนังสือโรงเรียนดือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บริจาควัสดุ อุปกรณ์ หรืองบประมาณ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านดือแย 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Monday, 17 July, 2017 - 10:15