• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการการทำบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วยสู่เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจออกบริการวิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ ในโครงการการทำบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วยสู่เชิงพาณิชย์ ณ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และวิทยากร ผู้มีความรู้ความสามารถ ในการสานตะกร้าจากเชือกกล้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นจำนวนมาก

Date: 
Monday, 17 July, 2017 - 12:00