• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการระบบบัญชีบรรจุภัณฑ์แบบกล้วยๆ สู่เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจออกบริการวิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ ในโครงการระบบบัญชีบรรจุภัณฑ์แบบกล้วยๆ สู่เชิงพาณิชย์ ณ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โดยหลังจากการสานตะกร้าจากเชือกกล้วยเรียบร้อยแล้ว วันนี้เรามาเรียนรู้การคิดบัญชีขั้นต้น เพื่อให้ชาวควนรูได้มีความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีขั้นต้นเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาการบัญชี คณะบริหาระุรกิจมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

Date: 
Monday, 17 July, 2017 - 12:00