Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจออกบริการวิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ ในโครงการระบบบัญชีบรรจุภัณฑ์แบบกล้วยๆ สู่เชิงพาณิชย์ ณ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โดยหลังจากการสานตะกร้าจากเชือกกล้วยเรียบร้อยแล้ว วันนี้เรามาเรียนรู้การคิดบัญชีขั้นต้น เพื่อให้ชาวควนรูได้มีความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีขั้นต้นเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาการบัญชี คณะบริหาระุรกิจมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

Date: 
Monday, 17 July, 2017 - 12:00

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์