• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ กองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ที่ลิงค์ http://personnel.rmutsv.ac.th/content/2012/06/15-81 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

 

Date: 
Monday, 17 July, 2017 - 16:30