• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจัดการองค์กร

กองบริหารงานบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในตัวชี้วัดที่ 15 ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารการจัดการองค์กร จึงขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารการจัดการองค์กร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สิ้นไตรมาส 3 ได้ที่ http://personnel.rmutsv.ac.th/content/2012/06/15-81 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

 

Date: 
Monday, 17 July, 2017 - 16:45