• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

แจ้งผู้มีสิทธิกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากร

กองคลัง ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ ดำเนินการกรอกข้อมูลรายละเอียดการเบิกสวัสดิการการรักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรในระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้ระบบเบิกเงินสวัสดิการได้ที่ http://finance.rmutsv.ac.th/content/2012/06/15-70 หัวข้อคู่มือการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Monday, 17 July, 2017 - 17:00