• ภาษาไทย
    • English

สืบสานการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ ครั้งที่ 2

โครงการการสืบสานการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ของไทย ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยสาขาการจัดการ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.ห้อง 63502 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ภายในโครงการ มีการละเล่นพื้นบ้านหลายอย่างให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ร่วมเล่นอาทิเช่น - หมากเก็บ - หมากขุม - กำทาย - อีตัก - เป่ากบ - ฉับโผง รวมถึงการจัดแสดงข้อมูลประวัติความเป็นมาของการละเล่นต่างๆที่มีความน่าสนใจ เพื่อให้นักศึกษารุ่นใหม่ได้ทราบ และเป็นการสืบสานการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ของไทยได้ดีอีกด้วย

 

Date: 
Tuesday, 18 July, 2017 - 14:00