Get Adobe Flash player

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผล โครงการ ปีงบประมาณ 2560 โครงการสร้างความเข้มเเข็งแก่ชุมชน ด้วยศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ ณ ชุมชนท่าเมรุ บ้านบางกล่ำ จ.สงขลา ซึ่งทางคณะบริหารธุรกิจได้ออกบริการทางวิชาการให้กับชาวบ้านเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ชาขลู่ ซึ่งได้ออกมาในรูปแบบ ชาสำหรับชง ชาพร้อมดื่ม และทางคณะบริหารธุรกิจ ได้รวมมือกับคณะวิศวะกรรมศาสตร์ ทำเครื่องอบแห้งใบขลู่ ให้กับชาวบ้านอีกด้วย

 

Date: 
Tuesday, 18 July, 2017 - 14:30

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์