• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการสัมมนาครูแนะแนว

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการสัมมนาครูแนะแนวขึ้น ณ ห้องประชุมใช้บางยาง ซึ่งในช่วงบ่าย คณะผู้จัดโครงการได้พาผู้เข้ารวมสัมมนา มาเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มาต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และพาเดินชมคณะบริหารธุรกิจ ด้วยตัวท่านเอง

Date: 
Friday, 21 July, 2017 - 15:45