• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการอบรมความรู้ด้านสุขภาพและสวัสดิภาพ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านสุขภาพและสวัสดิภาพ ณ ห้องประชุมสำเภาทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการจำนวน 637 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายซัมพูเด็ง มีนา  พยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

Date: 
Tuesday, 1 August, 2017 - 10:45