Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านสุขภาพและสวัสดิภาพ ณ ห้องประชุมสำเภาทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการจำนวน 637 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายซัมพูเด็ง มีนา  พยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

Date: 
Tuesday, 1 August, 2017 - 10:45

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์