• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ประชาสัมพันธ์หนังสือ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/523)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ด่วนที่สุด เรื่อง การขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561

2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบายของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Friday, 4 August, 2017 - 14:15