• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

เร่งส่งประมาณการ หลักฐานการเบิกจ่ายและส่งใช้เงินยืมก่อนสิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบฯ ไม่ข้ามปีงบประมาณ และกองคลังจะได้ดำเนินการกันเงินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ กองคลังจึงขอความร่วมมือให้เร่งดำเนินการส่งประมาณการ หลักฐานการเบิกจ่ายและส่งใช้เงินยืมก่อนสิ้นปีงบประมาณ ดังรายการตามรูป

Date: 
Tuesday, 15 August, 2017 - 11:00