• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ผลการพิจารณาที่พัก

ตามที่กองกลาง ประกาศให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ แจ้งความประสงค์ขอที่พัก ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 นั้น บัดนี้ผลการพิจารณาตามลำดับคะแนน ดังรูป

Date: 
Tuesday, 15 August, 2017 - 11:15