• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล 3 ฉบับ (ศธ 0584/574)

กองบริหารงานบุคคล ส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ 3 ฉบับ ดังนี้
1.หนังสือชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย เรื่องการอบรมหลักสูตรศิลปะการพูด การเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการ จำนวน 1 ฉบับ
2.หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม จำนวน 1 ฉบับ
3.หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Tuesday, 15 August, 2017 - 11:30