• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 4 ฉบับ (ศธ 0584/546)

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ"

2. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาให้ความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

4. มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Tuesday, 15 August, 2017 - 11:45