• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/529)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1.  หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด เรื่อง การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

2.  หนังสือ Thailand Quality Congerence & The 18 Symsposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2560

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Tuesday, 15 August, 2017 - 11:45