• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

กลยุทธ์สร้างความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่ ยุค Thailand 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "กลยุทธ์สร้างความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่ ยุค Thailand 4.0"

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Friday, 18 August, 2017 - 11:00