• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล 2 ฉบับ (ศธ 0584/ว 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ 

1.หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การป้องกันความเสี่ยงในการปฎิบัติงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ" จำนวน 1 ฉบับ

2.หนังสือสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง การสมัครเข้ารับการเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 8 จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!! 

Date: 
Friday, 18 August, 2017 - 12:30