• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 156 - 8/2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม ให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Thursday, 31 August, 2017 - 15:30