• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/636)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
1.สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ
2.สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารราชการจังหวัดชายแดนใต้

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Thursday, 31 August, 2017 - 15:45