• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

แจ้งการเบิกเงินสวัสดิการแบบ One Stop Service

กองคลัง ขอแจ้งแนวทางการเบิกเงินสวัสดิการแบบ One Stop Service โดยผู้มีสิทธิยื่นเอกสารขอเบิกตามแบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการ เมื่อเอกสารถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่าย เพื่อจ่ายให้ผู้มีสิทธิ แต่ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณ อาจเกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย เนื่องจากเงินทดรองจ่ายจะต้องปิดงบในการใช้เงินเช่นกัน

 

Date: 
Tuesday, 19 September, 2017 - 16:15