• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560 รายนายณชพร รัตนาภรณ์ ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องใช้บางยาง อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงมุทิตาจิต ตามวันและเวลาดังกล่าว

Date: 
Monday, 25 September, 2017 - 11:00