Get Adobe Flash player

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
   
 แผน ก แบบ ก2 ลงทะเบียนเรียน วิชาวิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิจ
     แผน ข ลงทะเบียนเรียน วิชาการค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิจ

 

เวปไซต์ http://mba.bba.rmutsv.ac.th/

รายละเอียดการสมัคร >>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

ใบสมัครปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

Date: 
Friday, 29 September, 2017 - 16:45

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์