• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ใบสมัครปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
   
 แผน ก แบบ ก2 ลงทะเบียนเรียน วิชาวิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิจ
     แผน ข ลงทะเบียนเรียน วิชาการค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิจ

 

เวปไซต์ http://mba.bba.rmutsv.ac.th/

รายละเอียดการสมัคร >>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

ใบสมัครปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

Date: 
Friday, 29 September, 2017 - 16:45