• ภาษาไทย
    • English

การส่งเกรดผ่านเว็ปไซต์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

รายละเอียด: 

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งกำหนดการส่งเกรดผ่านระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยขอให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านตรวจสอบข้อมูลรายวิชาและรายชื่อนักศึกษาและดำเนินการส่งเกรดดังนี้

๑.ทุกรายวิชายกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดส่งเกรดภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

๒.รายวิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรายวิชาศึกษาทั่วไปคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดส่งเกรดภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

Date: 
Saturday, 5 October, 2013 - 13:45