• ภาษาไทย
  • English

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครนักศึกษาโควต้า ปีการศึกษา 2557 ประเภทเรียนดี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รับสมัครนักศึกษาโควต้า ปีการศึกษา 2557 ประเภทเรียนดี

ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2556

คุณสมบัตินักศึกษาโควตา ประเภท เรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โทรศัพท์ 074-317176 ต่อ 102    โทรสาร  074-317177

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร เทียบโอน

ที่

สาขาวิชา

วุฒิที่รับ / คะแนนเฉลี่ยสะสม

จำนวนที่เปิดรับ

1

การบัญชี

- ปวส.บัญชี                                คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.50

20 คน

2

การจัดการ

 

 

 

 • กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป

- ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.25

10 คน

 

 • กลุ่มวิชาการจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

- ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.00

10 คน

3

การตลาด

- ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.00

10 คน

4

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

- ปวส.ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                            คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.25

20 คน

 

         

 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ที่

สาขาวิชา

วุฒิที่รับ / คะแนนเฉลี่ยสะสม

จำนวนที่เปิดรับ

1

การบัญชี

 

ม.6  ทุกแผนการเรียน  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.75

ปวช. ทุกแผนกวิชา      คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.25

20 คน

2

การตลาด

ม.6  ทุกแผนการเรียน  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.75

ปวช. ทุกแผนกวิชา      คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.00

5 คน

3

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ม.6  ทุกแผนการเรียน  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.75

ปวช. ทุกแผนกวิชา      คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.25

20 คน

4

การจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป)

   ม.6  ทุกแผนการเรียน  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.75

   ปวช. ทุกแผนกวิชา      คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.25

20 คน

 

หลักฐานที่ใช้

 1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อกรอกรายละเอียดสมบูรณ์ แล้วพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต

พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  พร้อมลงลายมือชื่อ         

 1. ใบแสดงผลการศึกษา 2 ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาในระดับ ปวส. หรือ

ใบแสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาในระดับ ปวช. และ ม.6

 1. หลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครสอบ  200  บาท ในวันที่ 18-19 พ.ย. 56

หมายเหตุ  

 1. ส่งหลักฐานข้อ 1-3 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556
 2. ผู้สมัครสอบใน สาขาการบัญชี มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดการสอบตาม http://bba.rmutsv.ac.th ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2556

ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาโควตา ประเภทเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 1. นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และสมัครได้ที่  http://bba.rmutsv.ac.th/register
 2. ผู้สมัครกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ให้ครบถ้วน
 3. พิมพ์ใบสมัครและติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  ในใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อ
 4.  แนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  ในใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อ
  2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ม.6                4 ภาคการศึกษา 1 ชุด

   หรือสำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)           2 ภาคการศึกษา 1 ชุด

 1. สำเนาหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ  

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัครให้ผู้สมัครเซ็นชื่อรับรอง (สำเนาถูกต้อง) ทุกฉบับ

 1. วิธีการส่งใบสมัคร
  1. ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายวิชาการ อาคารสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 63)
  2. ส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้าย (สมัครโควตาปีการศึกษา 2557 ประเภทเรียนดี)                      ตั้งแต่วันที่ 8  ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2556 (นับวันประทับตราของไปรษณีย์) ตามที่อยู่ ดังนี้

                                       เรียน      คณะบริหารธุรกิจ

                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

                                                   เลขที่ 1  ถ.ราชดำเนินนอก  ต.บ่อยาง

                                                   อ.เมือง จ.สงขลา 90000

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบสัมภาษณ์ โควตาประเภทเรียนดี                                วันที่  18 พฤศจิกายน 2556
 2. สอบสัมภาษณ์ โควตาประเภทเรียนดี                                                                  วันที่  20 พฤศจิกายน 2556
 3. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ โควตาประเภทเรียนดี                                                    วันที่  4  ธันวาคม 2556
 4. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน                                         วันที่  13  ธันวาคม 2556

หมายเหตุ :   - หากนักศึกษารายใดมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครโควตา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ   หรือ  โทรศัพท์ 074-317176 ต่อ 102  โทรสาร  074-317177

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon ประกาศโควตา.pdf835.71 KB
Date: 
Tuesday, 8 October, 2013 - 07:30 to Saturday, 2 November, 2013 - 15:30