• ภาษาไทย
    • English

คณะบริหารธุรกิจ ประกาศรายวิชาสอบข้อเขียนนักศึกษาโควตา สาขาการบัญชี

หลักสูตร 4 ปี จำนวน 30 ข้อ เวลา 50 นาที

1.ภาษาอังกฤษ

2.คณิตศาสตร์

3.ภาษาไทย

หลักสูตร เทียบโอน 30 ข้อ เวลา 50 นาที

1.บัญชีสินทรัพย์

    - หนี้สิน

    - ส่วนของเจ้าของ

2.บัญชัีต้นทุน

หมายเหตุ

  1. ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบสัมภาษณ์ โควตาประเภทเรียนดี                                วันที่  18 พฤศจิกายน 2556
  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โควตาประเภทเรียนดี                                               วันที่  20 พฤศจิกายน 2556
  3. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ โควตาประเภทเรียนดี                                                        วันที่  4  ธันวาคม 2556
  4. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน                                            วันที่  13  ธันวาคม 2556
Date: 
Tuesday, 22 October, 2013 - 13:45