Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยอาจาย์อัจฉรา รัตนมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ "นำเสนอโครงการความร่วมมือทางการศึกษา" โดยมีบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) โดยคุณอรุณี กิ่งแก้ว เป็นผู้นำเสนอโครงการฯ

Date: 
Wednesday, 8 November, 2017 - 16:30

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์