• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

นำเสนอโครงการความร่วมมือทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยอาจาย์อัจฉรา รัตนมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ "นำเสนอโครงการความร่วมมือทางการศึกษา" โดยมีบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) โดยคุณอรุณี กิ่งแก้ว เป็นผู้นำเสนอโครงการฯ

Date: 
Wednesday, 8 November, 2017 - 16:30