• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอเผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ขอแจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!

Date: 
Thursday, 9 November, 2017 - 11:15