Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ที่โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีนักเรียนเข้าฟังประมาณ 200 คน ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งเจ้าหน้าที่งานแนะแนวและงานประชาสัมพันธ์เข้าร่วมด้วย บรรยากาศเป็นกันเอง น้องๆน่ารัก นั่งฟังและถามพี่ๆทีมงาน เกี่ยวกับสาขาที่ตัวเองส่งใจ 

 

ประมวลภาพ

Date: 
Monday, 13 November, 2017 - 16:15

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์