• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

หนังสือประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประจำปี พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อประชาสมัพันธ์ให้ทราบโดยทั่งกัน

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Monday, 20 November, 2017 - 14:45