• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับรางวัล.....

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ
รางวัลชนะเลิศ ผลงานประเภทโครงงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวสิริวิภา สาหะกะโร 2. นายอลงกต มานะจิตต์ 3. นางสาวจริยา ใจกว้าง
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 1. ผศ.ดร.วัลลภา พัฒนา 2. ผศ.สุริยา นิตย์มี

มอบของที่ระลึก ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงานพิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งานเกษียณอายุราชการ คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ลานวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID -19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 7 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564 (ดังแนบ)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง : มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID -19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 7 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564 (ดังแนบ)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๕)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๕)

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง งดใช้สถานที่ภายในคณะบริหารธุรกิจและมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง งดใช้สถานที่ภายในคณะบริหารธุรกิจและมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน โครงการ Roll Out POS Cafe' Amezon

อว 0655.31/158 ลงวันที่ 30/3/2021 จาก สนง.สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถึง บธ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

อว 0655/399 ลงวันที่ 25/3/2021 จาก กบค ถึง บธ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุุลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯ

อว 0655/408 ลงวันที่ 29/3/2021 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ