• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

อว 0655.01/468 ลงวันที่ 2/7/2020 จาก สนง.อธิการบดี ถึง บธ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

อว 0655.01/468 ลงวันที่ 2/7/2020 จาก สนง.อธิการบดี ถึง บธ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

อว 0655.16/473 ลงวันที่ 2/7/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

อว 0655.16/473 ลงวันที่ 2/7/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

อว 0655/537 ลงวันที่ 1/7/2020 จาก สนง.อธิการบดี ถึง บธ เรื่อง ขอแจ้งหนังสือ จำนวน 6 ฉบับ

อว 0655/537 ลงวันที่ 1/7/2020 จาก สนง.อธิการบดี ถึง บธ เรื่อง ขอแจ้งหนังสือ จำนวน 6 ฉบับ

อว-83943-ว748-ม.เชียงใหม่ปชส.อบรม-9-หลักสูตร

อว-8205.07-0503-ม.ทักษิณ-เชิญเข้าร่วมอบรม

อว-0655-445-การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

อว-0655-443-ปชส.โครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน

อว-0655-439-การติดต่อราชการ-9-หน่วยงาน

อว-0655-438-ปชส.2-เรื่อง

อว-0655-435-ปชส-3-เรื่อง