• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ชุด

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 2 ฉบับ (อว 0655/666)

กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนังสือ เพื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้

1.หนังสือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สำควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เพาะพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2/2562

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2/2562 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคุญของศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. (ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2563)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เรื่อง ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคุญของศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. (ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2563) จำนวน 1 ฉบับ

 

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง จำนวน 2 ฉบับ (อว 0655/651)

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 ฉบับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาคำสั่ง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 ฉบับ

 

 

ขอเชิญเข้าฝึกอบรม

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีกำหนดจัดฝึกอบรมในหัวข้อ "Work-based Education How to Practice?" "สร้างความเข้มแข็งมหาวิทยาลัย ด้วยแนวทางการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง" ในวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2562 ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรม โดยมีค่าลงทะเบียน 2,5

รายงานผลการเข้าใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX ประจำเดือนสิงหาคม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการปฎิบัติราชการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานผลการเข้าใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX ประจำเดือนสิงหาคม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการปฎิบัติราชการ จำนวน 1 ฉบับ

 

ขอเชิญเข้าร่วม "งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้"

กระทรวงแรงงาน ขอเชิญเข้าร่วมงาน "งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้" จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 ณ อาคารศรีวิศววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 2 ฉบับ (อว 0655/625)

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้