• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

อว 0655/624 ลงวันที่ 2/9/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์จำนวน 3 ฉบับ

อว 0655/624 ลงวันที่ 2/9/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์จำนวน 3 ฉบับ

อว 0655.01/747 ลงวันที่ 1/9/2020 จาก งานบริหารทรัพย์สินฯ สนง.อธิการบดี ถึง บธ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับชุดครุยวิทยฐานะ

อว 0655.01/747 ลงวันที่ 1/9/2020 จาก งานบริหารทรัพย์สินฯ สนง.อธิการบดี ถึง บธ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับชุดครุยวิทยฐานะ

อว 0655.01/767 ลงวันที่ 8/9/2020 จาก สนง.อธิการบดี ถึง บธ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดวันหยุดพิเศษเนื่องในวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563

อว 0655.01/767 ลงวันที่ 8/9/2020 จาก สนง.อธิการบดี ถึง บธ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดวันหยุดพิเศษเนื่องในวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563

อว 0655/627 ลงวันที่ 8/7/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

อว 0655/627 ลงวันที่ 8/7/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

อว 0655/ 637 ลงวันที่ 10/9/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 5)

อว 0655/ 637 ลงวันที่ 10/9/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 5)

กต 0702.1/ว 928 ลงวันที่ 10/9/2020 จาก กองสนเทศเศรษฐกิจ กต ถึง บธ เรื่อง ขอนำส่งวารสาร InterEcon Newsletter ฉบับที่ 11

กต 0702.1/ว 928 ลงวันที่ 10/9/2020 จาก กองสนเทศเศรษฐกิจ กต ถึง บธ เรื่อง ขอนำส่งวารสาร InterEcon Newsletter ฉบับที่ 11

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest 2020 : Shopping New Normal”

บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest 2020 : Shopping New Normal” โดยแชร์ไอเดียกระตุ้นการชอปปิงในยุค New Normal เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโอกาสในการฝึกงานกับ Shopee Thailand

อว 0655.16/623 ลงวันที่ 19/8/2020 จาก งานประชาสัมพันธ์ กองกลอง ถึง บธ เรื่อง ขอส่งจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉ.78

อว 0655.16/623 ลงวันที่ 19/8/2020 จาก งานประชาสัมพันธ์ กองกลอง ถึง บธ เรื่อง ขอส่งจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉ.78

อว 0655.12/ ลงวันที่ 21/8/2020 จาก สน.วิทยบริการ ถึง บธ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect

อว 0655.12/ ลงวันที่ 21/8/2020 จาก สน.วิทยบริการ ถึง บธ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect 

อว 0655/593 ลงวันที่ 20/8/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์จำนวน 2 ฉบับ

อว 0655/593 ลงวันที่ 20/8/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์จำนวน 2 ฉบับ