• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี

กองพัฒนานักศึกษา ของสำรวจรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี โดยกำหนดตรวจสุขภาพประจำปี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์บริการสุขภาพราชมงคลศรีวิชัย (ห้องพยาบาล) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 

การจัดส่งเอกสารเพื่อการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย ประจำปีงบประมาณ 2561

งานพัสดุของแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดส่งเอกสารเพื่อการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย ประจำปีงบประมาณ 2561

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล"พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2561

กองบริหารงานบุคคล ส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล"พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2561

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

กองบริหารงานบุคคล ขอเรียนเชิญ บุคลากรในสังกัด เข้าประชุมสัมมนา เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม.

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล 4 ฉบับ (ศธ 0584/571)

กองบริหารงานบุคคล ส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ 4 ฉบับ

1. เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 3 ฉบับ (ศธ 0584/572)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/559)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/561)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้่

การรับบริจาคโลหิต

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกับบริจาคโลหิต เพื่อโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย เวลา 09.00 - 15.00 น.

ขอเสนอเรื่องหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กองบริหารงานบุคคล ส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเสนอเรื่องหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พงศ.2561 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562