• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

อว 0655/167 ลว.18/3/63 เรื่องหนังสือประชาสัมพันธ์จำนวน 4 เรื่อง

อว 0655/167 ลว.18/3/63 เรื่องหนังสือประชาสัมพันธ์จำนวน 4 เรื่อง รายละเอียดเอกสารแนบ

อว 0655.155 ลว13/3/63 เรื่องหนังสือประชาสัมพันธ์จำนวน 3 ฉบับ

อว 0655.155 ลว13/3/63 เรื่องหนังสือประชาสัมพันธ์จำนวน 3 ฉบับ

รายละเอียดเอกสารแนบ

อว0655/154 ลว 13/3/2563 เรื่องหนังสือประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ

อว0655/154 ลว 13/3/2563 เรื่องหนังสือประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ

รายละเอียดเอกสารแนบ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษาบุคคลภายนอกและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 1-2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษาบุคคลภายนอกและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 1-2 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Rebranding ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย

อว 67.21/ว.263 ลว19/2/63 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ ปชส.

อว 67.21/ว.263 ลว19/2/63 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ ปชส.

รายละเอียด เอกสารแนบ

อว8603.15(กทม.)/ว083 ลว16/12/62 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ

อว8603.15(กทม.)/ว083 ลว16/12/62 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 

รายละเอียด เอกสารแนบ

อว8603.15(กทม.)/ว042 ลว.10/10/62 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ

อว8603.15(กทม.)/ว042 ลว.10/10/62 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 

รายละเอียด เอกสารแนบ

อว8603.15(กทม.)/ว039 ลว 1/10/62 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ

อว8603.15(กทม.)/ว039 ลว 1/10/62 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 

รายละเอียด เอกสารแนบ

อว 0655/ ว6 ลว.4/3/63 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฯ

อว 0655/ ว6 ลว.4/3/63 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฯ

รายละเอียด เอกสารแนบ