• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2562 และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเรียบร้อยแล้ว

ขอประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://audit.rmutsv.ac.th/ 

คู่มือการใช้งาน EBSCO eBooks และ EDS Single Search

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งคู่มือการใช้งาน EBSCO eBooks และ EDS Single Search มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ จำนวน 1 ฉบับ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (มกราคม 2563)

 

สำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 6 ฉบับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 6 ฉบับ  (อว. 0655/869)

1. คำสั่ง 1341/2562 เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562

กองประชาสัมพันธ์ ส่งสำเนาหนังสือจากสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562 

หนังสือแสดงเจตนาการระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ตามระเบียบ ช.พ.ค. พ.ศ. 2561

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ของส่งสำเนาหนังสือของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสงขลา เรื่อง หนังสือแสดงเจตนาการระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ตามระเบียบ ช.พ.ค. พ.ศ. 2561

การหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ของส่งสำเนาหนังสือของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้าอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2562

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2562