• ภาษาไทย
    • English

ข้อมูลคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

ชื่อ - สกุล
นางสาวรักขิฏา เอี่ยมวิจารณ์ 
ตำแหน่ง

หัวหน้าสาขาการบัญชี

การศึกษา
บช.ม. (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
อีเมล์
-

 

dean

ชื่อ - สกุล
รองศาสตราจารย์เยาวพา ณ นคร
ตำแหน่ง
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
รองศาสตราจารย์ระดับ 9
การศึกษา
บช.ม. (การบัญชีทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล์
y_aowapa@hotmail.com

 

 

 

         
   

ชื่อ - สกุล
นางสาวลมุล เกยุรินทร์ 
ตำแหน่ง
(อาจารย์) พนักงานมหาวิทยาลัย 
การศึกษา
บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลาศึกษาต่อ
อีเมล์
Lkayulin@hotmail.com

 

  
         
ชื่อ - สกุล
นางชฎามาศ แก้วสุกใส 
ตำแหน่งชื่อ 
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บช.บ. (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อีเมล์
-
     

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบรรณ เหลี่ยวรุ่งเรือง 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 
การศึกษา
บช.ม. (บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยพายัพ
อีเมล์
Busabun01@gmail.com

         
 

ชื่อ - สกุล
นายปรีชา เจริญสุข 
ตำแหน่ง
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อีเมล์
-

   supinda

ชื่อ - สกุล
นางสุพินดา โจนส์
ตำแหน่ง
อาจารย์ระดับ 7
การศึกษา
บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
อีเมล์
Supinda_koy@yahoo.com

         
   

ชื่อ - สกุล
นางสาวพิมลสวาดิ ศรียา 
ตำแหน่ง
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อีเมล์
-

   ar-ei-cha

ชื่อ - สกุล
นางสาวอาอีฉ๊ะ บิลละเต๊ะ 
ตำแหน่ง
อาจารย์ 
การศึกษา
บช.ม. (บัญชี) ม.ธรรมศาสตร์
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
อีเมล์
shahanis@gmail.com

         
 navarat

ชื่อ - สกุล
นางนวรัตน์ ผิวนวล 
ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
การศึกษา
บช.ม. (บัญชี) ม.ธรรมศาสตร์
บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
อีเมล์
-

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

ชื่อ - สกุล
ผศ.สุริยา นิตย์มี
ตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาการตลาด
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยโยนก
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิชาที่สอน
05-211-202 พฤติกรรมผู้บริโภค
05-211-306 การส่งเสริมการตลาด
05-211-310 การจัดการขาย
05-211-422 สัมมนาการตลาด 
อีเมล
tanoi2u@gmail.com

 

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ พรหมใหม่
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8
การศึกษา
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิชาที่สอน
05-211-306 การส่งเสริมการตลาด
05-211-311 ระเบียบวิธีวิจัยทางการตลาด
05-212-204 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
05-311-434 การบริการเชิงกลยุทธ์
05-211-101 หลักการตลาด 
อีเมล
Prommai.p@hotmail.com

         
   

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยาภรณ์ ดำจุติ
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การตลาด) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิชาที่สอน
05-211-202 การจัดการค้าปลีก
05-211-101 หลักการตลาด
05-211-316 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม 
อีเมล
-

     

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชญา ชุมศรี 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ-การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-ภาคใต้
วิชาที่สอน
05-211-101 หลักการตลาด
05-212-305 การตลาดระหว่างประเทศ
05-211-203 การตลาดลูกค้าสัมพันธ์ 
อีเมล
chayamook@hotmail.com

         
   

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 
การศึกษา
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การตลาด ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิชาที่สอน
05-211-309 การจัดการช่องทางและการส่งกำลังบำรุง
05-211-308 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ์
05-210-307 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม 
อีเมล
ajmaam@hotmail.com

     

ชื่อ - สกุล
นางวีราวรรณ มารังกูร 
ตำแหน่ง
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ (ธุรกิจศึกษาการตลาด) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิชาที่สอน
05-211-307 การจัดการการตลาด
05-211-424 การตลาดธุรกิจขนาดย่อม
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
อีเมล
wewiene1958@hotmail.com

         
   

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ ตุลยาพร 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิชาที่สอน
05-210-403 การวิจัยการตลาด
05-311-331 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
05-211-421 การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อโครงการการตลาด 
อีเมล
weerasuk_tull@hotmail.com

     

ชื่อ - สกุล
นางอันธิกา ทิพย์จำนงค์ 
ตำแหน่ง
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การตลาด) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิชาที่สอน
05-210-408 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด
05-212-305 การตลาดระหว่างประเทศ
05-211-420 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด 
อีเมล
tika1214@gmail.com

         
   

ชื่อ - สกุล
ดร.วัลลภา พัฒนา 
ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
การศึกษา
Ph.D (Marketing) University Utara Malaysia, Malaysia
MBA (International Business) Johnson Wales University, USA
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิชาที่สอน
05-211-306 การส่งเสริมการตลาด
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ์
05-312-409 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
05-211-101 หลักการตลาด 
อีเมล
walapa@hotmail.com

     

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธยา สมสุข 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 
การศึกษา
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.บ. (การตลาด) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิชาที่สอน
05-311-433 การบริหารโครงการ
05-211-101 หลักการตลาด
05-211-308 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 
อีเมล
-

         
 bootsarin ชื่อ - สกุล
น.ส.บุสรินทร์ คูนิอาจ 
ตำแหน่ง
อาจารย์ 
การศึกษา
-
วิชาที่สอน
-
อีเมล
-
     
         

ชื่อ - สกุล
นางสาวรัตนา พัฒโน
ตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิชาที่สอน
05-411-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-411-414 ระบบการบริหารงานคอมพิวเตอร์
05-412-103 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 1 
อีเมล
rpattano@yahoo.comm

 

ชื่อ - สกุล
นายธีภากรณ์ นฤมาณนลินี 
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิชาที่สอน
05-411-309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
05-411-307 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
05-412-207 ระบบจัดการฐานข้อมูล
05-412-421 การค้นคืนสารสนเทศ 
อีเมล
theepakorn@gmail.com

         

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพงศ์ ตั้งธรรมกุล
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 
การศึกษา
คอ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คอ.ม. (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คอ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิชาที่สอน
05-413-203 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
05-413-101 ระบบปฏิบัติการ
05-411-102 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
05-413-307 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ 
อีเมล
tsuntipong@hotmail.com

 

ชื่อ - สกุล
นางพลอยกนก ขุนชำนาญ 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
คอ.ม. (บริหารอาชีวศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิชาที่สอน
05-411-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05-411-309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
05-412-313 การวิเคราะห์และออบแบบระบบ 
อีเมล
ploykanok@hotmail.com

         

ชื่อ - สกุล
นางสาวกัญฐณา สุขแก้ว 
ตำแหน่ง
อาจารย์ระดับ 5 
การศึกษา
วท.ม. (คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิชาที่สอน
05-411-304 คอมพิวเตอร์กราฟิก
05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05-411-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-412-212 การสร้างสื่อผสม 
อีเมล
gantana.s@rmutsv.ac.th

 

ชื่อ - สกุล
นายชัยนันท์ ปัญญาวุทโส 
ตำแหน่ง
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
การศึกษา
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิชาที่สอน
05-412-102 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
05-413-310 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
05-412-206 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
05-111-001 สถิติธุรกิจ 
อีเมล
o_jhon@hotmail.com

         

ชื่อ - สกุล
สิบเอกนราวัตร กาญจนพันธ์ 
ตำแหน่ง
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
คบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏเทพสตรีลพบุรี 
วิชาที่สอน
05-411-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
อีเมล
kkcom59@gmail.com

 

ชื่อ - สกุล
นายจตุพร จิรันดร 
ตำแหน่ง
อาจารย์ 
การศึกษา
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิชาที่สอน
05-411-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-211-205 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
05-411-202 ระบบสารสนเทศในองค์กร
05-412-421 การค้นคืนสารสนเทศ
05-411-412 การเตรียมโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
อีเมล
yes_001@yahoo.com

         

ชื่อ - สกุล
นางพัชรี พิพย์ประชา 
ตำแหน่ง
อาจารย์ 
การศึกษา
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
วิชาที่สอน
05-311-101 องค์การและการจัดการ
05-411-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-211-205 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
05-412-313 การวิเคราะห์และออบแบบระบบ
อีเมล
nongpaew@hotmail.com

  female ชื่อ - สกุล
นางสาวดนยรัตน์ คัคโนภาส 
ตำแหน่ง
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
การศึกษา
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิชาที่สอน
05-413-203 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อีเมล
k.donyarut@gmail.com 
asst pasika

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พศิกา สัตตบงกช
ตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอน
05311-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
05-311-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค1
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ์
05-311-412 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 
อีเมล

 

   

ชื่อ - สกุล
นางอัจฉรา รัตนมา
ตำแหน่ง
อาจารย์ระดับ 7
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาที่สอน
05-311-432 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
05-311-319 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
05-311-101 องค์การและการจัดการ
05-311-102 พฤติกรรมองค์การ 
อีเมล
atchara_ped@yahoo.com

         
 benjaluk

ชื่อ - สกุล
ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เข้มคุ้ม 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8
การศึกษา

ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
กจ.ม. (การจัดการ)
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)

วิชาที่สอน
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ์

05-314-302ผู้นำและการทำงานเป็นทีม

05-311-108องค์การและการจัดการ

ระดับปริญญาโท

05-300-502 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
อีเมล
benchalak.kh@gmail.com

   asst yuttana  

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงศกร 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิชาที่สอน
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-310-425 การบริหารโครงการ 
อีเมล
yutana_p@hotmail.com

         
 phanuporn  

ชื่อ - สกุล
นางภานุพร เต็มพระสิริ 
ตำแหน่ง
อาจารย์ 
การศึกษา
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
BA in Economics and Law
วิชาที่สอน
05-311-326 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
05-311-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค1 
อีเมล
p.temprasiri@yahoo.co.uk

   pornwadee  

ชื่อ - สกุล
นางพรวดี เพ็งสุวรรณ 
ตำแหน่ง
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ค.บ. (ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิชาที่สอน
05-110-216 การภาษีอากร
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
05-313-306 การบริหารคุณภาพสำนักงาน
05-311-101 องค์การและการจัดการ 
อีเมล
-

         
 thanyapond01  

ชื่อ - สกุล
นางสาวธันยพร อริยะเศรณี 
ตำแหน่ง
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
การศึกษา
วท.ม. (สถิติ) ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ. (สถิติ) ม.สงขลานครินทร์ (เกียตินิยม อันดับ 2)
วิชาที่สอน
05-111-110 สถิติธุรกิจ
05-311-412 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 
อีเมล
-

     


 

         
 kultheera01  

ชื่อ - สกุล
นางสาวกุลธีรา ทองใหญ่ 
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอน
05-311-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
05-311-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
อีเมล
kulteera.t@rmutsv.ac.th

   juthamars01  

ชื่อ - สกุล
นางจุฑามาศ บุญราศรี
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิชาที่สอน
05-111-420 วิธีวิจัยทางการบัญชี 
05-111-001 สถิติธุรกิจ 
อีเมล
jutamas.r@rmutsv.ac.th

         
 chuanpis2 ชื่อ - สกุล
นางชวนพิศ เจยาคม 
ตำแหน่ง
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
วิชาที่สอน
05-311-202 เทคนิคการนำเสนอ
05-313-101 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
05-311-101 องค์การและการจัดการ
05-320-420 การสื่อสารภายในองค์กร
05-313-203 การจัดการเอกสาร
05-313-305 การผลิตเอกสาร 
อีเมล
-

 

   dr-oraphan

ชื่อ - สกุล
ดร.อรพรรณ จันทร์อินทร์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
Ph.D. (management) University Utara Malaysia
คอ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
วิชาที่สอน
05-311-415 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
05-311-108 องค์การและการจัดการ
05-311-210 การจัดการผลิตและการดำเนินงาน 
อีเมล
or_chanin@yahoo.com

         
 
suchada 

ชื่อ - สกุล
นางสุชาดา ศรีเชื้อ 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาการจัดการ-การจัดการสำนักงาน
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษาเลขานุการ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิชาที่สอน
05-310-419 การพัฒนาองค์การ
05-311-102 พฤติกรรมองค์การ
05-313-203 การจัดการสำนักงาน
05-313-407 การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ
05-311-102 พฤติกรรมองค์การ 
อีเมล
-

  bhatharaporn 

ชื่อ - สกุล
นางภัทราภรณ์ แก้วกนิษฐารักษ์
ตำแหน่ง
อาจารย์ระดับ 7
การศึกษา
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิชาที่สอน
05-413-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-311-202 เทคนิคการนำเสนอ
05-313-409 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน
05-312-305 ระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนทางการจัดการอุตสาหกรรม
05-313-204 สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
อีเมล
mangmos@hotmail.com

         
 chuanpis  

ชื่อ - สกุล
นางชวนพิศ เจยาคม
ตำแหน่ง
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิชาที่สอน
05-311-202 เทคนิคการนำเสนอ
05-313-101 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
05-311-101 องค์การและการจัดการ
05-320-420 การสื่อสารภายในองค์กร
05-313-203 การจัดการเอกสาร
05-313-305 การผลิตเอกสาร 
อีเมล
-

   
bhatharaporn 

ชื่อ - สกุล
นางภัทราภรณ์ แก้วกนิษฐารักษ์ 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
วิชาที่สอน
05-413-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-311-202 เทคนิคการนำเสนอ
05-313-409 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน
05-312-305 ระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนทางการจัดการ
อุตสาหกรรม
05-313-204 สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
อีเมล
mangmos@hotmail.com

   

 

         
 nongyao2  

ชื่อ - สกุล
นางนงเยาว์ อินทสโร
ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
รป.ม. (การจัดการสำหรับนักบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษาเลขานุการ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิชาที่สอน
05-311-101 องค์การและการจัดการ
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
05-314-302 ผู้นำและการทำงานเป็นทีม
05-311-206 การจัดการสมัยใหม่ 
อีเมล
yao2503@hotmail.com

   nudpolphichai  

ชื่อ - สกุล
นายนัดพลพิชัย ดุลยวาทิต 
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษาเลขานุการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิชาที่สอน
05-311-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1
05-311-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค1 
อีเมล
nphichai@hotmail.com

         
 palita02  

ชื่อ - สกุล
นางปาลิตา เอกอุรุ 
ตำแหน่ง
อาจารย์ (พนักงานราชการ) 
การศึกษา
นบ. (กฏหมาย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิชาที่สอน
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-110-216 การภาษีอากร 
อีเมล
palita_nom@yahoo.com
palita.a@rmutsv.ac.th

  pharkphoom

ชื่อ - สกุล
นายภาคภูมิ บุญญาศรีรัตน์ 
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
วศ.ม. (เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.บ. (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิชาที่สอน
05-312-210 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
05-312-307 การบริหารสินค้าคงคลัง
05-312-409 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
05-312-306 การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา
อีเมล
pakpoom.b@rmutsv.ac.th 

         
montana 2 
 
 

ชื่อ - สกุล
นางสาวมนต์ทนา คงแก้ว 
ตำแหน่ง
อาจารย์ 
การศึกษา
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) ม.รามคำแหง
วท.บ. (สถิติประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
วิชาที่สอน
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-311-309 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
05-111-110 สถิติธุรกิจ 
อีเมล
-

   

 

         
   

 

     

ข้อมูลคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ