• ภาษาไทย
    • English

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ

dean

ผศ.ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

 


ผศ.สุชาดา ศรีเชื้อ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย


อาจารย์รักขิฏา เอี่ยมวิจารณ์ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


อาจารย์กมลพร วรรณชาติ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

 


ผศ. ดร. พิเชษฐ์ พรหมใหม่
ผู้ช่วยคณบดี


อาจารย์ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร
ผู้ช่วยคณบดี


อาจารย์ภาคภูมิ บุญญาศรีรัตน์
ผู้ช่วยคณบดี

       


 


ผศ. ดร. วัลลภา พัฒนา
ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์อานนท์ บัวศรี
ผู้ช่วยคณบดี


อาจารย์ปรัศนีย์ กายพันธ์
ผู้ช่วยคณบดี

       
   
   


อาจารย์ชิดชนก มากเชื้อ
หัวหน้าสาขาการบัญชี


ผศ. ดร. วัลลภา พัฒนา
หัวหน้าสาขาการตลาด

 

 

 

 

 

 

 หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ


อาจารย์ชวนพิศ เจยาคม 
หัวหน้าสาขาการจัดการ