• ภาษาไทย
    • English

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ

deanผศ.ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 

อาจารย์รักขิฏา เอี่ยมวิจารณ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

nongyao2

อาจารย์พลอยกนก ขุนชำนาญ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

chaiyanan

ผศ.ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

 

dr phichet

ผศ.ดร.ปรีชญา ชุมศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

suchada

อาจารย์ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

อาจารย์ธันยพร อริยะเศรณี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

     

อาจารย์ปิยวรรณ ปัญจวงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดหารายได้

อาจารย์ภานุพร เต็มพระสิริ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์รัสมนต์ ยุระพันธ์ุ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

อาจารย์กมลพร วรรณชาติ
หัวหน้าสาขาการบัญชี

suwabhat

ผศ.สุริยา นิตย์มี
หัวหน้าสาขาการตลาด

rattana

อาจารย์รัตนา พัฒโน
หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ

kultheera01

ผศ.สุชาดา ศรีเชื้อ
หัวหน้าสาขาการจัดการ