• ภาษาไทย
    • English

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ

dean

ผศ.ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

 


ผศ.สุชาดา ก่อตระกูล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย


อาจารย์รักขิฏา เอี่ยมวิจารณ์ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


ผศ.กมลพร วรรณชาติ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

 


ผศ. ดร. พิเชษฐ์ พรหมใหม่
ผู้ช่วยคณบดี


อาจารย์ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร
ผู้ช่วยคณบดี


อาจารย์ภาคภูมิ บุญญาศรีรัตน์
ผู้ช่วยคณบดี

       


 


อาจารย์ทีปกรณ์ นฤมาณนลินี
ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์รัสมนต์ ยุระพันธุ์
ผู้ช่วยคณบดี


ผศ.ปรัศนีย์ กายพันธ์
ผู้ช่วยคณบดี

       
   
   


อาจารย์ชิดชนก มากเชื้อ
หัวหน้าสาขาการบัญชี


ผศ. ดร. วัลลภา พัฒนา
หัวหน้าสาขาการตลาด

jatuporn.JPG
อาจารย์จตุพร จิรันดร

หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ


อาจารย์ธันยพร อริยะเศรณี  
หัวหน้าสาขาการจัดการ