• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

สื่อประชาสัมพันธ์คณะฯ

วีดิทัศน์

 

วีดีทัศน์ บัณฑิตนักปฎิบัติ

 

 

วารสารคณะบริหารธุรกิจ

คลิกเพื่อเปิดอ่านในรูปแบบ Flash คลิกเพื่อเปิดอ่านในรูปแบบ Flash คลิกเพื่อเปิดอ่านในรูปแบบ Flash คลิกเพื่อเปิดอ่านในรูปแบบ Flash

ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2553
Download

ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2553
Download

ฉบับที่ 3
มกราคม-มิถุนายน 2554

Download

ฉบับที่ 4
กรกฎาคม - ธันวาคม 2554
Download

       
journal005  journal006
ฉบับที่ 5 
มกราคม - มิถุนายน 2555
Download
       ฉบับที่ 6
กรกฎาคม - ธันวาคม 2555
Download
ฉบับที่ 8
กรกฎาคม - ธันวาคม 2556
Download
ฉบับที่ 9 
มกราคม - มิถุนายน 2557
Download
       
ฉบับที่ 10
กรกฎาคม - ธันวาคม 2557
Download
 ฉบับที่ 11
มกราคม - มิถุนายน 2558
Download
ฉบับที่ 12
กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
Download

 

ฉบับที่ 13
มกราคม - มิถุนายน 2559
Download

   
ฉบับที่ 14
กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
Download
ฉบับที่ 15new002
มกราคม - มิถุนายน 2560
Download
   
       

FBA Srivijaya News (จดหมายข่าวคณะบริหารธุรกิจ)

คลิกเพื่อเปิดอ่านในรูปแบบ Flash      

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
กรกฎาคม-กันยายน 2554
Download