• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

อว 0655.12/14 ลว 10/01/63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

 

 

อว 0655.12/14 ลว 10/01/63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

สร 870/2562 ลว17/12/62 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Zoom Cloud Meeting เพื่อยกระดับการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

 

 

สร 870/2562 ลว17/12/62 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Zoom Cloud Meeting เพื่อยกระดับการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

รายละเอียด เอกสารแนบ

 

อว 0655.09/31 ลว10/01/63 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมแนวทางการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC

 

 

อว 0655.09/31 ลว10/01/63 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมแนวทางการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC

รายละเอียด เอกสารแนบ

 

 

 

 

อว0603.20/2364 ลว13/12/62 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานและขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 8

 

 

อว0603.20/2364 ลว13/12/62 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานและขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 8

รายละเอียด เอกสารแนบ

 

อว0655/ว1 ลว.7/1/2563 เรื่อง การให้ความหมายของคณะกรรมการตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือกฎของมหาวิทยาลัยที่มีรองอธิการบดีเป็นองค์ประกอบ

 

 

อว0655/ว1 ลว.7/1/2563 เรื่อง การให้ความหมายของคณะกรรมการตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือกฎของมหาวิทยาลัยที่มีรองอธิการบดีเป็นองค์ประกอบ

รายละเอียด เอกสารแนบ

 

อว 0655.23/01 ลว 2/1/63 เรื่อง ขอเผยแพร่ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

 

อว 0655.23/01 ลว 2/1/63 เรื่อง ขอเผยแพร่ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียด เอกสารแนบ

อว 0655/2 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ

 

 

อว 0655/1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

 

 

อว 0655/ว117 ลว 27/12/62 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ฉบับ

 

 

อว 0655/ว117 ลว 27/12/62 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียด เอกสารแนบ

 

อว0655.13/53 ลว 9/1/63 เรื่อง ส่งสำเนาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 20

 

 

อว0655.13/53 ลว 9/1/63 เรื่อง ส่งสำเนาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 20