• ภาษาไทย
    • English

แนวปฏิบัติที่ดี โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม สู่ไทยแลนด์ 4.0

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  เป็นโครงการที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่                     
1. กิจกรรมโต้วาทีภาษาใต้  
2. กิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. กิจกรรมสาวงามคณะบริหารธุรกิจใส่ใจศิลปวัฒนธรรม (Miss  Srivijaya) 
4. การประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรม  

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรคณะบริหารธุรกิจได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา  อาจารย์ บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ โรงเรียน มหาวิทยาลัยและชุมชนในจังหวัดสงขลา  ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกรัก หวงแหน และร่วมกันสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมทางภาคใต้ ที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น ช่วยให้นักศึกษาฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ ฝึกความสามัคคี  เพิ่มสายสัมพันธ์ระหว่างชาวบริหารธุรกิจด้วยกัน และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ให้เกิดการร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม  ทำให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในการดำเนินโครงการจากการเรียนรู้จากการทำงานจริง

      โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ได้จัดขึ้น ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี  โดยมีขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณ  เสนอโครงการ  ดำเนินโครงการ และรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ  ซึ่งผลประเมินโครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษา อาจารย์  บุคลากร  ประชาชน  โรงเรียน และมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา  จำนวน  ประมาณ  1,000  คน

 

      สโมสรนักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  ได้ดำเนินการตามแผนงานของคณะบริหารธุรกิจ  โดยสรุปผลการประเมินโครงการและความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ์  การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2557-2561 ในมาตรการ  สร้างกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒธรรม  แผนงาน  แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
       ระดับผลผลิต  คือ  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ  96 
       ระดับผลลัพธ์  คือ  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

      ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ตอบสนองทั้งนโยบายด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ของผู้บริหารและเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อนุรักษ์  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม เผยแพร่สู่สากล  ของมหาวิทยาลัย  โดยโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งสำหรับนักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร และโรงเรียน  มหาวิทยาลัย และชุมชนในจังหวัดสงขลา  จึงสมควรแก่การส่งเสริมให้จัดดำเนินโครงการและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปในทุกๆ ปี

 

 

รายละเอียดโครงการ >>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!