• ภาษาไทย
    • English

ฝ่ายวิชาการ

ชื่อ - สกุล
นางณัฏฐนันท์  นิวาสวุฒิกิจ 
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงารทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)  
การศึกษา
- ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูสงขลา
ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานวิชาการ
อีเมล
-
  ชื่อ - สกุล
นางสาววิริยา ปิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง
นักวิชาการการศึกษา
(พนักงานมหาวิทยาลัย)  
การศึกษา
- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปฏิบัติหน้าที่
งานสหกิจศึกษา/ฝึกงานนักศึกษา
อีเมล

ajamon_w@hotmail.com
         
ชื่อ - สกุล
นางสาวพัชรี  เถาว์ถวิล
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา 
(พนักงานมหาวิทยาลัย)  
การศึกษา
- วท.บ (สถิติ) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปฏิบัติหน้าที่
งานวิจัย
อีเมล

jar_patch@hotmail.com
  ชื่อ - สกุล
นางนนลษร  บุญเลิศ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
การศึกษา
- บธ.บ (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- ปวส. (อิเล็ทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ปฏิบัติหน้าที่
งานเเผนการเรียนเเละหลักสูตร
อีเมล

nupim_17@hotmail.com
         
ชื่อ - สกุล
นายเมธี  จันทโร
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
- บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ร.ป.ม.(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติหน้าที่
งานบริการวิชาการ
อีเมล

teetee3621@gmail.com
 

ชื่อ - สกุล
นางสาววรทิพย์ ลิ่มวชิรโชติ
ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
- บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่
งานทะเบียนและงานการเรียนการสอน
อีเมล

Lanla009@hotmail.com