• ภาษาไทย
    • English

ฝ่ายวิชาการ

                                                                                                          
                           ชื่อ - สกุล  นางนนลษร  บุญเลิศ
                         ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
                        ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานวิชาการ  งานเเผนการเรียนเเละหลักสูตร
                         อีเมล  
nupim_17@hotmail.com
   
   

 

ชื่อ - สกุล  นางสาวพัชรี  เถาว์ถวิล
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
(พนักงานมหาวิทยาลัย)    
ปฏิบัติหน้าที่  งานวิจัย
อีเมล  
jar_patch@hotmail.com
    ชื่อ - สกุล  นางสาวกิติต์ธัญญา  มานพสิน
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฏิบัติหน้าที่  งานฝึกงาน/งานสหกิจศึกษา
อีเมล  oportiti@hotmail.com
 
   

 

ชื่อ - สกุล  นายเมธี  จันทโร
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฏิบัติหน้าที่  งานบริการวิชาการ
อีเมล  
teetee3621@gmail.com
    ชื่อ - สกุล  นางสาววรทิพย์ ลิ่มวชิรโชติ
ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่  งานทะเบียนและงานการเรียนการสอน
อีเมล  
Lanla009@hotmail.com
 
             dr wallapha

 

 

                

 

ชื่อ - สกุล  นางสาวนลินรัตน์ คลังธารชูสิน
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฎิบัติหน้าที่  งานประกันคุณภาพการศึกษา
อีเมล  oa_paitoon@hotmail.com
    ชื่อ - สกุล  นางณัฏฐนันท์  นิวาสวุฒิกิจ 
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงารทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)  
ปฏิบัติหน้าที่  การเบิกค่าสอน
อีเมล -