• ภาษาไทย
    • English

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

   

ชื่อ-สกุล
นางวิไลพร  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์
ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)
การศึกษา
- บธ.บ. (เลขานุการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปวส.  (เลขานุการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
ปฎิบัติหน้าที่

หัวหน้าสำนักงาน
อีเมล
Wilaiphon.f2522@gmail.com

ชื่อ - สกุล
นางสาวสริตา  ชื่นชม
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)
การศึกษา
- บธ.บ.(ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่
งานสารบรรณ
อีเมล

sarita.c@rmutsv.ac.th

         
   

 ชื่อ-สกุล
นายอนันต์  หนูการุโณ
ตำแหน่ง  
พนักงานสถานที่
ปฏิบัติหน้าที่
พนักงานเอกสาร    
อีเมล

   
     
ชื่อ - สกุล
นางนนลษร  บุญเลิศ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
การศึกษา
- บธ.บ (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- ปวส. (อิเล็ทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานวิชาการ
งานเเผนการเรียนเเละหลักสูตร
อีเมล

nupim_17@hotmail.com
  ชื่อ - สกุล
นางณัฏฐนันท์  นิวาสวุฒิกิจ 
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงารทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)  
การศึกษา
- ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูสงขลา
ปฏิบัติหน้าที่
การเบิกค่าสอน
อีเมล
-
         
ชื่อ - สกุล
นางสาวพัชรี  เถาว์ถวิล
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา 
(พนักงานมหาวิทยาลัย)  
การศึกษา
- วท.บ (สถิติ) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปฏิบัติหน้าที่
งานวิจัย
อีเมล

jar_patch@hotmail.com
 

ชื่อ - สกุล
นางสาวกิติต์ธัญญา  มานพสิน
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)
การศึกษา
- บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปฏิบัติหน้าที่
งานฝึกงาน/งานสหกิจศึกษา
อีเมล
oportiti@hotmail.com

ข้อมูลทั้งหมด

         
ชื่อ - สกุล
นายเมธี  จันทโร
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
- บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ร.ป.ม.(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติหน้าที่
งานบริการวิชาการ
อีเมล

teetee3621@gmail.com
 

ชื่อ - สกุล
นางสาววรทิพย์ ลิ่มวชิรโชติ
ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
- บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่
งานทะเบียนและงานการเรียนการสอน
อีเมล

Lanla009@hotmail.com

         
dr wallapha

ชื่อ - สกุล
นางสาวนลินรัตน์ คลังธารชูสิน
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)
การศึกษา
- บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปวส.(การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฎิบัติหน้าที่
งานประกันคุณภาพการศึกษา
อีเมล
oa_paitoon@hotmail.com

ข้อมูลทั้งหมด

   

 

ชื่อ - สกุล
นางสาววิริยา ปิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง
นักวิชาการการศึกษา
(พนักงานมหาวิทยาลัย)  
การศึกษา
- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานบริหารและวางแผน
งานบุคลากร
อีเมล

ajamon_w@hotmail.com

  ชื่อ - สกุล
นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยกิจ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
- บธ.บ.(ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่
งานการเงินและบัญชี
อีเมล

-
         
ชื่อ - สกุล
นางสาวประทุม แก่นคง
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
- บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่
งานพัสดุ
อีเมล

toomkong@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล
นางสาวน้ำทิพย์ ขุนหีม
ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
บธ.บ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่
งานการเงินและบัญชี
อีเมล
    -
         
ชื่อ - สกุล
นางสาวเปมิกา  แป้นประดิษฐ์
ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)
การศึกษา
- บธ.บ. (การจัดการ-การจัดการสำนักงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- ปวส. (เลขานุการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่
งานนโยบายและแผน
อีเมล

bow_pemika@windowslive.com
     
 
ชื่อ - สกุล
นางพิมพ์อักษร แก้วภักดี
ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)
การศึกษา
- บธ.บ. (การจัดการสำนักงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา/งานวินัยเเละพัฒนานักศึกษา/งานเเนะเเนวเเละจัดหางาน
อีเมล

arenarak@hotmail.com
  ชื่อ - สกุล
นางสาวกานต์รวี สงค์หนูนธินี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)
การศึกษา
- บธ.บ.(การจัดการสำนักงาน)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่

งานกยศ.
อีเมล
au_933@hotmail.com
         

ชื่อ - สกุล
นายณรงค์กร ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
- บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่
งานแนะแนว/งานสโมสรนักศึกษา
อีเมล

srisawatnarongkorn@gmail.com

   

 
ชื่อ - สกุล
นางสาวปิยวรรณ สะแร๊ะมุหมีน
ตำแหน่ง
จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
- บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล
mypiyawan.s@gmail.com
  ชื่อ - สกุล
นางสาวชาตยา ลิ่มเจริญ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        
การศึกษา
- บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่สาขาการจัดการ
อีเมล์
-
         
ชื่อ - สกุล
นางสาวรัตดาวรรณ เเก้วสวัสดิ์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
- ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์
ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการตลาด
อีเมล

joy-1222@hotmail.com
  ชื่อ - สกุล
นางสาวจริยา จันทวงค์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
การศึกษา
- กศ.ม.(การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยทักษิณ
- บธ.บ.(การจัดการ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
อีเมล
-
         

 

     

 

ชื่อ - สกุล
นายณัฐกฤษณ์ พฤกษ์เลิศตระกูล
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
- บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปฏิบัติหน้าที่
งานประชาสัมพันธ์
อีเมล

natthakrit.p@rmutsv.ac.th

   


 

 

 

ชื่อ - สกุล
นายกมลเทพ เซี้ยนอุ้ย
ตำแหน่ง

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

การศึกษา
-อส.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปฏิบัติหน้าที่
ดูแลคอมพิวเตอร์
อีเมล
-

 

 

ชื่อ-สกุล                                                                   
นายฐาปกรณ์  จารุวรรณกุล
ตำแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
การศึกษา
- บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปฏิบัติหน้าที่
ดูแลคอมพิวเตอร์
อีเมล
lolizcon@gmail.com

         
ชื่อ - สกุล
นายศรัณยู สงนวล
ตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การศึกษา
-อส.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปฏิบัติหน้าที่
ดูแลคอมพิวเตอร์
อีเมล
-
     

ชื่อ-สกุล
 นางสาวอารมณ์  รอดลอยทรัพย์
 ตำแหน่ง  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 การศึกษา
 วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  ปฏิบัติหน้าที่
 งานแจ้งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์และอาคาร

งานบริการอาคารสถานที่
งานดูแลการปฏิบัติงานของแม่บ้าน

  อีเมล
  Arom08@hotmail.com

ชื่อ - สกุล
นายนันทชัย เเก้วขวัญ 
ตำแหน่ง
นักวิชาการโสตฯ
การศึกษา
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ปวส. (ไฟฟ้า) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ปฏิบัติหน้าที่
งานห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ/งานวัสดุอุปกรณ์-โสตทัศนูปกรณ์
อีเมล
-
         
ชื่อ - สกุล
ว่าที่ ร.ต. ธนภัทร พันธุ์ทอง
ตำแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์
การศึกษา
- บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติหน้าที่
งานภูมิทัศน์และอาคารสถานที่
อีเมล

tanapat.p@rmutsv.ac.th

 
         
pitak ชื่อ - สกุล
นายพิทักษ์ กาญจนบุตร
ตำแหน่ง
พนักงานอาคารสถานที่
ปฏิบัติหน้าที่
งานอาคารสถานที่
อีเมล
-
ชื่อ - สกุล
นางสาวพนิดา  หนูประกอบ
ตำแหน่ง
แม่บ้าน
ปฏิบัติหน้าที่
ตึก 63 ชั้น 4 และ 5
อีเมล
-
ชื่อ - สกุล
นางพรทิพย์  นิลปักษ์
ตำแหน่ง
แม่บ้าน
ปฏิบัติหน้าที่
ตึก 04
อีเมล
-
ชื่อ - สกุล
นางสมพร  ศรีวิเชียร
ตำแหน่ง
แม่บ้าน
ปฏิบัติหน้าที่
ตึก 51
อีเมล
-
       
         

 

ชื่อ -สกุล
นางสาวศิราณี สุนทรวิจิตร
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
- บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปฏิบัติหน้าที่

งานบัณฑิตศึกษา
อีเมล
mba.rmutsv@hotmail.com

 

บุคลากรสายสนับสนุน