• ภาษาไทย
    • English

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

   

                                                                                                                                                                                       
    

 

 

ชื่อ-สกุล  นางวิไลพร  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์
ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฎิบัติหน้าที่ 
หัวหน้าสำนักงาน
อีเมล Wilaiphon.f2522@gmail.com

 
 

 

 

 
                     
                           
                            
                                                                                            
ชื่อ - สกุล  นางนนลษร  บุญเลิศ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานวิชาการ  งานเเผนการเรียนเเละหลักสูตร
อีเมล  
nupim_17@hotmail.com
ชื่อ - สกุล  นางสาววิริยา ปิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง  นักวิชาการการศึกษา
(พนักงานมหาวิทยาลัย)  
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานบริหารและวางแผนงานบุคลากร
อีเมล  
ajamon_w@hotmail.com

               ชื่อ - สกุล  นางพิมพ์อักษร แก้วภักดี
ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)
          ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษางานวินัยเเละพัฒนานักศึกษา

               อีเมล  
arenarak@hotmail.com

 

                                                                                                          
                           ชื่อ - สกุล  นางนนลษร  บุญเลิศ
                         ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
                        ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานวิชาการ  งานเเผนการเรียนเเละหลักสูตร
                         อีเมล  
nupim_17@hotmail.com
   
   

 

ชื่อ - สกุล  นางสาวพัชรี  เถาว์ถวิล
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
(พนักงานมหาวิทยาลัย)    
ปฏิบัติหน้าที่  งานวิจัย
อีเมล  
jar_patch@hotmail.com
    ชื่อ - สกุล  นางสาวกิติต์ธัญญา  มานพสิน
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฏิบัติหน้าที่  งานฝึกงาน/งานสหกิจศึกษา
อีเมล  oportiti@hotmail.com
 
   

 

ชื่อ - สกุล  นายเมธี  จันทโร
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฏิบัติหน้าที่  งานบริการวิชาการ
อีเมล  
teetee3621@gmail.com
    ชื่อ - สกุล  นางสาววรทิพย์ ลิ่มวชิรโชติ
ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่  งานทะเบียนและงานการเรียนการสอน
อีเมล  
Lanla009@hotmail.com
 
             dr wallapha

 

 

                

 

ชื่อ - สกุล  นางสาวนลินรัตน์ คลังธารชูสิน
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฎิบัติหน้าที่  งานประกันคุณภาพการศึกษา
อีเมล  oa_paitoon@hotmail.com
    ชื่อ - สกุล  นางณัฏฐนันท์  นิวาสวุฒิกิจ 
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงารทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)  
ปฏิบัติหน้าที่  การเบิกค่าสอน
อีเมล -
 
                                                                                                                                                   
  ชื่อ - สกุล  นางสาววิริยา ปิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง  นักวิชาการการศึกษา
(พนักงานมหาวิทยาลัย)  
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานบริหารและวางแผนงานบุคลากร
อีเมล 
 
ajamon_w@hotmail.com  
   
 
 
ชื่อ - สกุล  นางสาวประทุม แก่นคง
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่  งานพัสดุ
อีเมล  
toomkong@hotmail.com
  ชื่อ-สกุล  นางสาวน้ำทิพย์ ขุนหีม
ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่  งานการเงินและบัญชี
อีเมล -
 
   
ชื่อ - สกุล  นางสาวเปมิกา  แป้นประดิษฐ์
ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฏิบัติหน้าที่  งานนโยบายและแผน
อีเมล  
bow_pemika@windowslive.com
  ชื่อ - สกุล  นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยกิจ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่  งานการเงินและบัญชี
อีเมล -
 
 
                                                                                                                                                                                                                                      
      ชื่อ - สกุล  นางพิมพ์อักษร แก้วภักดี
ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)
          ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษางานวินัยเเละพัฒนานักศึกษา

               อีเมล  
arenarak@hotmail.com
                  
   

 

                   

ชื่อ - สกุล  นายณรงค์กร ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่  งานแนะแนว/งานสโมสรนักศึกษา
อีเมล  
srisawatnarongkorn@gmail.com
    ชื่อ - สกุล  นางสาวกานต์รวี สงค์หนูนธินี
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฏิบัติหน้าที่  
งานกยศ.
อีเมล  au_933@hotmail.com
 
 
ชื่อ - สกุล
นางสาวปิยวรรณ สะแร๊ะมุหมีน
ตำแหน่ง
จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
- บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล
mypiyawan.s@gmail.com
  ชื่อ - สกุล
นางสาวชาตยา ลิ่มเจริญ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        
การศึกษา
- บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่สาขาการจัดการ
อีเมล์
-
         
ชื่อ - สกุล
นางสาวรัตดาวรรณ เเก้วสวัสดิ์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
- ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์
ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการตลาด
อีเมล

joy-1222@hotmail.com
  ชื่อ - สกุล
นางสาวจริยา จันทวงค์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
การศึกษา
- กศ.ม.(การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยทักษิณ
- บธ.บ.(การจัดการ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
อีเมล
-
         

 

     

 

 

                                                                                                               

                                                                      
    ชื่อ - สกุล  นายณัฐกฤษณ์ พฤกษ์เลิศตระกูล
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ปฏิบัติหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
อีเมล
natthakrit.p@rmutsv.ac.th
 


 

 

 

ชื่อ - สกุล
นายกมลเทพ เซี้ยนอุ้ย
ตำแหน่ง

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

การศึกษา
-อส.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปฏิบัติหน้าที่
ดูแลคอมพิวเตอร์
อีเมล
-

 

 

ชื่อ-สกุล                                                                   
นายฐาปกรณ์  จารุวรรณกุล
ตำแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
การศึกษา
- บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปฏิบัติหน้าที่
ดูแลคอมพิวเตอร์
อีเมล
-

         
ชื่อ - สกุล
นายศรัณยู สงนวล
ตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การศึกษา
-อส.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปฏิบัติหน้าที่
ดูแลคอมพิวเตอร์
อีเมล
-
     

ชื่อ-สกุล
 นางสาวอารมณ์  รอดลอยทรัพย์
 ตำแหน่ง  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 การศึกษา
 วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  ปฏิบัติหน้าที่
 งานแจ้งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์และอาคาร

งานบริการอาคารสถานที่
งานดูแลการปฏิบัติงานของแม่บ้าน

  อีเมล
  Arom08@hotmail.com

ชื่อ - สกุล
นายนันทชัย เเก้วขวัญ 
ตำแหน่ง
นักวิชาการโสตฯ
การศึกษา
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ปวส. (ไฟฟ้า) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ปฏิบัติหน้าที่
งานห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ/งานวัสดุอุปกรณ์-โสตทัศนูปกรณ์
อีเมล
-
         
ชื่อ - สกุล
ว่าที่ ร.ต. ธนภัทร พันธุ์ทอง
ตำแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์
การศึกษา
- บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติหน้าที่
งานภูมิทัศน์และอาคารสถานที่
อีเมล

tanapat.p@rmutsv.ac.th

 
         
pitak ชื่อ - สกุล
นายพิทักษ์ กาญจนบุตร
ตำแหน่ง
พนักงานอาคารสถานที่
ปฏิบัติหน้าที่
งานอาคารสถานที่
อีเมล
-
ชื่อ - สกุล
นางสาวพนิดา  หนูประกอบ
ตำแหน่ง
แม่บ้าน
ปฏิบัติหน้าที่
ตึก 63 ชั้น 4 และ 5
อีเมล
-
ชื่อ - สกุล
นางพรทิพย์  นิลปักษ์
ตำแหน่ง
แม่บ้าน
ปฏิบัติหน้าที่
ตึก 04
อีเมล
-
ชื่อ - สกุล
นางสมพร  ศรีวิเชียร
ตำแหน่ง
แม่บ้าน
ปฏิบัติหน้าที่
ตึก 51
อีเมล
-
       
         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  ชื่อ -สกุล  นางสาวศิราณี สุนทรวิจิตร
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่  
งานบัณฑิตศึกษา
อีเมล  mba.rmutsv@hotmail.com

 

บุคลากรสายสนับสนุน