• ภาษาไทย
    • English

สหกิจและฝึกงาน

อกสารฝึกงาน 1.คุณสมบัติของนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวชิาสหกิจศึกษาและฝึกงาน-พ.ศ.2561
2.ตัวอย่างรายงานการฝึกงาน
3.แบบฟอร์มคำร้องขอฝึกงาน
4.แบบฟอร์มคำร้องขอฝึกงานสำหรับสาขาการตลาด
5.ประเมินฝึกงานคณะบริหารธุรกิจ
6.สมุดบันทึกการฝึกงาน
7.หนังสือยินยอมให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเสาร์อาทิตย์ระหว่างการฝึกงาน
เอกสารสหกิจศึกษา >>>>>> งานสหกิจศึกษา <<<<<

1. รายงานสหกิจศึกษา-62
- รายงานสหกิจศึกษา-62.docx
- รายงานสหกิจศึกษา-62.pdf

2. โครงงานสหกิจศึกษา-62
- โครงงานสหกิจศึกษา-62.docx
- โครงงานสหกิจศึกษา-62.pdf
ปฏิทินสหกิจ-ประจำภาคการศึกษาที่ 1-63 Download 
ปฏิทินการฝึกงาน-ภาคการศึกษาที่  1-63 Download