• ภาษาไทย
    • English

สหกิจและฝึกงาน

เอกสารฝึกงาน   1.คุณสมบัติของนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวชิาสหกิจศึกษาและฝึกงาน-พ.ศ.2561  
    2.ตัวอย่างรายงานการฝึกงาน  
                                                                                3.แบบฟอร์มคำร้องขอฝึกงาน  
    4.แบบคำร้องขอฝักงาน (WIL)  
    5.ประเมินฝึกงานคณะบริหารธุรกิจ  
    6.สมุดบันทึกการฝึกงาน  
    7.หนังสือยินยอมให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเสาร์อาทิตย์ระหว่างการฝึกงาน  
    8.แบบขออนุมัติรายงานฝึกงาน
    9.แบบคำร้องฝึกงาน
       
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์   Download WORD  
    Download PDF  

 

 

     
เอกสารสหกิจศึกษา   >>>>>> งานสหกิจศึกษา <<<<<  
                     

1. รายงานสหกิจศึกษา-
- รายงานสหกิจศึกษา-.docx
- รายงานสหกิจศึกษา-.pdf

-แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

 
    2. โครงงานสหกิจศึกษา-
- โครงงานสหกิจศึกษา-.docx
- โครงงานสหกิจศึกษา-.pdf
 

 

 

  3 .บบฟอร์มแสดงข้อมูลผลงานนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  

 

 

  4.ขนาดโปสเตอร์  
       
ปฏิทินสหกิจ-ประจำภาคการศึกษาที่ 2-63   Download   

 

 

     
ปฏิทินการฝึกงาน-ภาคการศึกษาที่  2-63   Download   

 

 

     
ปฎิทินการฝึกงานภาคฤดูร้อน(WIL)ภาคการศึกษาที่ 2563   Download  

 

 

     

 

ข้อมูลโครงร่างรายงานสหกิจศึกษา/ฝึกงาน  

 

   Download