• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

งานนโยบายและแผน

 

ปี 60

1. โครงการงบรายได้ ปี 60

1.1 แบบฟอร์มครุภัณฑ์ (ป.07)
1.2 แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง (ป.08)
1.3 แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (ป.10)
1.4 แบบเสนอโครงการทำนุฯ (ป.12)
1.5 ตัวชี้วัดโครงการเงินรายได้ 60

 

2. งบแผ่นดิน

1.งบลงทุน
       1.1 
แบบง.4 ครุภัณฑ์
       1.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.)
       1.3 แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนครุภัณฑ์
       1.4 แบบ ง.5 สิ่งก่อสร้าง
       1.5 แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง
       1.6 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)
       1.7 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ. 2558
       1.8 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2558
       1.9 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณ 58 (เพิ่มเติม)


2.ง9โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (สังคม)
3.โครงการทำนุฯ

 

3. ตัวชี้วัด-มาตรการ-ค่าเป้าหมาย-59 (42 ตัวชี้วัด ส่งหน่วยงาน)
 
4. ความเชื่อมโยง มาตรการ แผนงาน ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2557-2561
 
5.แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามแผนปี-60-41-ตัวชี้วัด แจ้งหน่วยงาน
 

 

 

ปี 61

- งบประมาณเงินรายจ่าย

- งบประมาณเงินรายได้

 

 

ปี 62

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.งบลงทุน
          รายการครุภัณฑ์
                   
1.แบบ ง.4 ครุภัณฑ์ (P620101)
                    2.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC.) (P620102)
                    3.แบบใบเสนอราคา (P620103)

          รายการสิ่งก่อสร้าง
                   
1.แบบ ง.5 สิ่งก่อสร้าง (P620104)

2.งบรายจ่ายอื่น
         แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา(แบบ ง.9) (P620201)

3.ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
         แบบเสนอขอโครงการทำนุบำรุง 9 (แบบ ง.9) (P620301)

4.ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (P620401)

 

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2562

             1.แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ (ป.07) (P6202001)

           2.แบบฟอร์มรายการสิ่งก่อสร้าง (ป.08) (P62020002)

           3.แบบฟอร์มเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (ป.10) (P62020003)

           4.แบบฟอร์มเสนอโครงการทำนุบำรุงฯ (ป.12) (P62020004)

ตัวชีวัดโครงการ ปี 2562 (P62020005)

 

หากมีข้อส่งสัยติดต่อ คุณฝน 074-317176 ต่อ 117