• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

กิจกรรม 5ส plus

กิจกรรม 5ส+ คณะบริหารธุรกิจ

 

เรื่อง

ดาวน์โหลด

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+ ปีการศึกษา 2559 (บธ.) (1)
 

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+ ปีการศึกษา 2559(มทร.ศรีวิชัย) (2)
 

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

   

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2560(มทร.ศรีวิชัย)

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2560(บธ.)

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

 

 

 

เรื่อง

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (3)
 

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

 

 

เรื่อง

ดาวน์โหลด

คำสั่ง บธ. ที่ 067/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2559 (4)

 

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

คำสั่ง มทร.ศรีวิชัย ที่ 250/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2559 (5)

 

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

   

คำสั่ง มทร.ศรีวิชัย ที่ 336/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

คำสั่ง บธ. ที่ 031/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

คำสั่ง บธ. ที่ 321/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส+ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

คำสั่ง บธ. ที่ 127/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส+ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

 

 

 

เรื่อง

ดาวน์โหลด

สรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2559 (6)
 

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

สรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

สรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ปีการศึกษา 2560 (มทร.ศรีวิชัย)

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

 

 

เรื่อง

ดาวน์โหลด

ฐานข้อมูลพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ
ประจำปีการศึกษา 2560 (7)

 

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

ผู้นำตรวจพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ (8)
 

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

ข้อกำหนดของมาตรฐานพื้นที่การตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (9)
 

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

แนวปฏิบัติในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (10)
 

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

คู่มือกิจกรรม 5ส

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

 

 

    ผลการตรวจ   

 

 

หนังสือส่งผลการตรวจ กิจกรรม 5ส (11)

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

สรุปคะแนนกิจกรรม 5ส (12)

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!