• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

กิจกรรม 5ส plus

กิจกรรม 5ส+ คณะบริหารธุรกิจ

 

เรื่อง

ดาวน์โหลด

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+ ปีการศึกษา 2559 (บธ.) (1)
 

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+ ปีการศึกษา 2559(มทร.ศรีวิชัย) (2)
 

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

   

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2560(มทร.ศรีวิชัย)

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2560(บธ.)

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

 

 

เรื่อง

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (3)
 

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

 

 

เรื่อง

ดาวน์โหลด

คำสั่ง บธ. ที่ 067/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2559 (4)

 

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

คำสั่ง มทร.ศรีวิชัย ที่ 250/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2559 (5)

 

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

   

คำสั่ง มทร.ศรีวิชัย ที่ 336/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

คำสั่ง บธ. ที่ 031/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

คำสั่ง บธ. ที่ 321/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส+ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

คำสั่ง บธ. ที่ 127/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส+ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

 

 

 

เรื่อง

ดาวน์โหลด

สรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2559 (6)
 

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

สรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

 

 

เรื่อง

ดาวน์โหลด

ฐานข้อมูลพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ
ประจำปีการศึกษา 2560 (7)

 

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

ผู้นำตรวจพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ (8)
 

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

ข้อกำหนดของมาตรฐานพื้นที่การตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (9)
 

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

แนวปฏิบัติในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (10)
 

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

คู่มือกิจกรรม 5ส

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

 

 

    ผลการตรวจ   

 

 

หนังสือส่งผลการตรวจ กิจกรรม 5ส (11)

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

สรุปคะแนนกิจกรรม 5ส (12)

ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!