Open House 2022

OPEN HOUSE 2022

 

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่
22 ส.ค. 65  
09.00-16.00 น โครงการ HR Genius 2022

63205

09.00-16.00 น โครงการสร้างผู้ประกอบการ สื่อธุรกิจ SMEs 
ลานวัฒนธรรม
09.00-16.00 น

โครงการออกแบบอินโฟกราฟิกส์อย่างมืออาชีพในยุดิจิทัล

63505
09.00-16.00 น โครงการมรดกวัฒนธรรมชาวสงขลาสู่สากลปีที่ 2 มาธ้า มาธ้า ชายเลซังคล้า หวาฉาดนุ๊กนิ

63502

09.00-16.00 น โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูงในเขตพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 12 63202-63203-63204
13.30 -18.00 น. ประกวดหางเครื่องประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เวทีลานวัฒนธรรม
23 ส.ค. 65
09.00-16.00 น โครงการ HR Genius 2022 63205
09.00-16.00 น โครงการสร้างผู้ประกอบการ สื่อธุรกิจ SMEs  ลานวัฒนธรรม
09.00-16.00 น โครงการมรดกวัฒนธรรมชาวสงขลาสู่สากลปีที่ 2 มาธ้า มาธ้า ชายเลซังคล้า หวาฉาดนุ๊กนิ
62502
09.00-16.00 น โครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ครั้งที่ 1
63202-63203-63204
 

 

 

 

 

 

 
 
 
คำสำคัญ : tags: 
openhouse2022
Date: 
Friday, 22 July, 2022 - 07:15