ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ

dean

ผศ.ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

 


อาจารย์ทีปกรณ์ นฤมาณนลินี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย


อาจารย์ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


อาจารย์ธันยพร อริยะเศรณี

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

 


ผศ. ดร. พิเชษฐ์ พรหมใหม่
ผู้ช่วยคณบดี


อาจารย์ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร
ผู้ช่วยคณบดี


 

       


 


 

ผศ.ชัญญภัทร อำพันสุขโข

ผู้ช่วยคณบดี


ผศ.ปรัศนีย์ กายพันธ์
ผู้ช่วยคณบดี

       
   


อาจารย์รัสมนต์ ยุระพันธ์ุ

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์พัชรี ทิพย์ประชา 

ผู้ช่วยคณบดี

   
   


ผศ.สุพินดา โจนส์
หัวหน้าสาขาการบัญชี


ผศ.ดร.ปรีชญา ชุมศรี 
หัวหน้าสาขาการตลาด

jatuporn.JPG
อาจารย์พัชรี ทิพย์ประชา

หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ


อาจารย์ปิยวรรณ มานะ  
หัวหน้าสาขาการจัดการ