เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

            คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี มุ่งเน้นผลิตนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีการฝึกงานนอกสถานศึกษาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี และมีความรอบรู้ทางด้านวิชาการออกสู่สังคม ทั้งภาครรัฐและภาคเอกชน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ เป็นที่ยอมรับขององค์กร ทั้งนี้ยังสามารถปฏิบัติงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี จนทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานต่าง ๆ
            ปัจจุบันทางคณะบริหารธุรกิจ ได้เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโท สายบริหารธุรกิจ เพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อ ซึ่งถือเป็นภาระกิจของคณะบริหารธุรกิจ ที่จะพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น หรือชุมชนใกล้เคียงให้มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลเหล่านั้น ยังผลให้สู่การพัฒนาในระดับประเทศต่อไป