สิ่งอำนวยความสะดวก

คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการเอื้อสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา เพื่อสันับสนุนด้านการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องพิมพ์ดีดสัมผัส, อุปกรณ์ด้านการเรียนการสอน, ห้องประชุม 500 ที่นั่ง, มุมหนังสือ,ระบบจองห้องออนไลน์ เป็นต้น