บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

 

 

 

       
                                                                                                                                                              
    

 

ชื่อ-สกุล  นางวิไลพร  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์
ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฎิบัติหน้าที่ 
หัวหน้าสำนักงา

อีเมล Wilaiphon.f2522@gmail.com

          
 

 

 

 
ชื่อ - สกุล  นางนนลษร  บุญเลิศ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานวิชาการ  งานเเผนการเรียนเเละหลักสูตร
อีเมล  
nupim_17@hotmail.com
ชื่อ - สกุล  นางสาววิริยา ปิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(พนักงานมหาวิทยาลัย)  
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานบริหารและวางแผนงานบุคลากร
อีเมล  
ajamon_w@hotmail.com

ชื่อ - สกุล  นางพิมพ์อักษร แก้วภักดี
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานกิจกรรมนักศึกษางานวินัยเเละพัฒนานักศึกษา
อีเมล  
arenarak@hotmail.com

 

       
   
       
  ชื่อ - สกุล  นางนนลษร  บุญเลิศ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานวิชาการ  งานเเผนการเรียนเเละหลักสูตร
อีเมล  
nupim_17@hotmail.com
   
 

 

   
dr wallapha

 

       
ชื่อ - สกุล  นางสาวพัชรี  เถาว์ถวิล
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานมหาวิทยาลัย)    
ปฏิบัติหน้าที่  งานวิจัย
อีเมล  
jar_patch@hotmail.com
ชื่อ - สกุล  นางสาวนลินรัตน์ คลังธารชูสิน
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฎิบัติหน้าที่  งานประกันคุณภาพการศึกษา
อีเมล  oa_paitoon@hotmail.com
ชื่อ - สกุล  นางสาวกิติต์ธัญญา  มานพสิน
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฏิบัติหน้าที่  งานฝึกงาน/งานสหกิจศึกษา
อีเมล  oportiti@hotmail.com
 

 

     
   

 

       
ชื่อ - สกุล  นางสาวกุลิสรา บุณวรรโณ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่  
อีเมล -

 
   
             

 

 

              

 

       

 

 

 

 
                                                                                                                                               
     
  ชื่อ - สกุล  นางสาววิริยา ปิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)  
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานบริหารและวางแผนงานบุคลากร
อีเมล 
 ajamon_w@hotmail.com  
 
 

 

 
  

ชื่อ - สกุล  นางสาวประทุม แก่นคง
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่  งานพัสดุ
อีเมล  
toomkong@hotmail.com
ชื่อ-สกุล  นางสาวน้ำทิพย์ ขุนหีม
ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่  งานการเงินและบัญชี
อีเมล -
ชื่อ - สกุล  นายณัฐกฤษณ์ พฤกษ์เลิศตระกูล
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ปฏิบัติหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
อีเมล
natthakrit.p@rmutsv.ac.th
 

 

 
     
     
ชื่อ - สกุล  นางสาวเปมิกา  แป้นประดิษฐ์
ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฏิบัติหน้าที่  งานนโยบายและแผน
อีเมล  
bow_pemika@windowslive.com
ชื่อ - สกุล  นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยกิจ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่  งานการเงินและบัญชี
อีเมล -

ชื่อ-สกุล นางสาวอารมณ์  รอดลอยทรัพย์
 ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 ปฏิบัติหน้าที่ งานบริการอาคารสถานที่             
 
อีเมล Arom08@hotmail.com

 

 

 

   
     
ชื่อ - สกุล ว่าที่ ร.ต. ธนภัทร พันธุ์ทอง
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ งานภูมิทัศน์และอาคารสถานที่
อีเมล 
tanapat.p@rmutsv.ac.th
ชื่อ - สกุลนายนันทชัย เเก้วขวัญ 
ตำแหน่งนักวิชาการโสตฯ
ปฏิบัติหน้าที่
งานห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ/งานวัสดุอุปกรณ์-โสตทัศนูปกรณ์
อีเมล

-
ชื่อ-สกุล นายฐาปกรณ์  จารุวรรณกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลเวปไซต์
อีเมล -
 

 

 

     
ชื่อ - สกุล นายกมลเทพ เซี้ยนอุ้ย
ตำแหน่ง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลคอมพิวเตอร์
อีเมล

-
ชื่อ - สกุล นายศรัณยู สงนวล
ตำแหน่ง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลคอมพิวเตอร์
อีเมล
ชื่อ - สกุล นางสาววันวนา อาญาพิทักษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ งานพัสดุ
      
     
ชื่อ - สกุล นายอนันต์ สุวรรณเรือง
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

ปฏิบัติหน้าที่ อาคาร 05 และ อาคาร 06

 
ชื่อ - สกุล นายอดิสัคค์ หน่วยทองจีน
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

ปฏิบัติหน้าที่ อาคาร 63

 
ชื่อ - สกุล นายวิสุทธิ์ จิตเที่ยง
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

ปฏิบัติหน้าที่ อาคาร 04

 
     
    
     
ชื่อ - สกุล นายพิทักษ์ กาญจันทรบุตร
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

ปฏิบัติหน้าที่ อาคาร 51

 
ชื่อ - สกุล นายบุญเชิด กองผล
      ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

ปฏิบัติหน้าที่ อาคาร 63 และดูแลพันธ์ไม้

 
ชื่อ - สกุล นางสุรีย์ จิรพันธ์
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

ปฏิบัติหน้าที่ อาคาร 63

 
 
                  
           
       ชื่อ - สกุล  นางพิมพ์อักษร แก้วภักดี
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์งานกิจกรรมนักศึกษางานวินัยเเละพัฒนานักศึกษา

อีเมล  
arenarak@hotmail.com
   
           
                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                           

           
  ชื่อ - สกุล  นายณรงค์กร ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่  งานแนะแนว/งานสโมสรนักศึกษา
อีเมล  
srisawatnarongkorn@gmail.com
    ชื่อ - สกุล  นางสาวกานต์รวี สงค์หนูนธินี  
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฏิบัติหน้าที่ 
กองทุน
อีเมล  au_933@hotmail.com
 
 
 
ชื่อ - สกุล  นางสาวจริยา จันทวงค์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
อีเมล

-

ชื่อ - สกุล  นางสาวชาตยา ลิ่มเจริญ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        
ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่สาขาการจัดการ

อีเมล์
-
   

ชื่อ - สกุล  นางสาวรัตดาวรรณ เเก้วสวัสดิ์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการตลาด
อีเมล  
joy-1222@hotmail.com

 


ชื่อ - สกุล  นางสาววรทิพย์ ลิ่มวชิรโชติ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        
ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่สาขาการจัดการ
 

ชื่อ - สกุล  นางสาวศิริวรรณ หนูกรุโณ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล  

 

 

 

 

 

                                                                   
 
ชื่อ -สกุล  นางสาวศิราณี สุนทรวิจิตร
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่  
งานบัณฑิตศึกษา
อีเมล  mba.rmutsv@hotmail.com

 

บุคลากรสายสนับสนุน