หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาการบัญชี (ปริญญาตรี)


1.ชื่อหลักสูตร
       1.1  ชื่อภาษาไทย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี
       1.2  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Accountancy Program in Accounting
2.ชื่อปริญญา
      2.1  ชื่อเต็มภาษาไทย บัญชีบัณฑิต
      2.2  ชื่อย่อภาษาไทย บช.บ.
      2.3  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy
      2.4  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Acc.
3.เว็บไซต์สาขาการบัญชี http://acc.bba.rmutsv.ac.th

 

สาขาการตลาด  (ปริญญาตรี)


1.ชื่อหลักสูตร
       1.1  ชื่อภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการตลาด
       1.2  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration  Program in Marketing
2. ชื่อปริญญา
      2.1  ชื่อเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
      2.2  ชื่อย่อภาษาไทย  บธ.บ. (การตลาด)
      2.3  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of  Business Administration (Marketing)
      2.4  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Marketing)
3.เว็บไซต์สาขาการตลาด http://mkt.bba.rmutsv.ac.th

 

สาขาระบบสารสนเทศ  (ปริญญาตรี)


1.   ชื่อหลักสูตร
       1.1  ชื่อภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
       1.2  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration Program in Business Information System
2.   ชื่อปริญญา
      2.1  ชื่อเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
      2.2  ชื่อย่อภาษาไทย  บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
      2.3  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Business Information System)
      2.4  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A (Business Information System)
3.เว็บไซต์สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  http://bis.bba.rmutsv.ac.th

 

สาขาการจัดการ  (ปริญญาตรี)

สาขาการจัดการ มี 2 หลักสูตรวิชา ประกอบด้วย

1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

1.ชื่อหลักสูตร
       1.1  ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชาการจัดการ
       1.2  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration  Program in Management
2.ชื่อปริญญา
      2.1  ชื่อเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
      2.2  ชื่อย่อภาษาไทย  บธ.บ. (การจัดการ)
      2.3  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Management)
      2.4  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Management)
3.กลุ่มวิชาในสาขาการจัดการ
      - กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
      - กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
      - กลุ่มวิชาการจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
      - กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการการเงิน

1.ชื่อหลักสูตร
       1.1  ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชาการเงิน
       1.2  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration  Program in Finance
2.ชื่อปริญญา
      2.1  ชื่อเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
      2.2  ชื่อย่อภาษาไทย  บธ.บ. (การเงิน)
      2.3  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Finance)
      2.4  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Finance

3.เว็บไซต์สาขาการจัดการ  http://mgt.bba.rmutsv.ac.th

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( ปริญญาโท )

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขต/คณะ/สาขา         คณะบริหารธุรกิจ

1. ชื่อหลักสูตร

       ชื่อภาษาไทย           หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                                       สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

       ชื่อภาษาอังกฤษ                    Master of Business Administration

Program in Small and Medium Enterprises Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

       ชื่อเต็มภาษาไทย   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                              (การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

       ชื่อย่อภาษาไทย  บธ.ม. (การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

       ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Business Administration(Small and Medium Enterprises Management)

       ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   M.B.A. (Small and Medium Enterprises Management)

3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

5.2 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษในบางรายวิชา5.3 การรับเข้าศึกษา  รับเฉพาะนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทย

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) เริ่มดำเนินการใช้หลักสูตรใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่  2/2559

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่  137-2/2559

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1)  ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2)  ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3)  นักวิชาการ นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เว็บไซต์  http://mba.bba.rmutsv.ac.th/