สหกิจและฝึกงาน

เอกสารฝึกงาน 1.คุณสมบัติของนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวชิาสหกิจศึกษาและฝึกงาน-พ.ศ.2561
2.ตัวอย่างรายงานการฝึกงาน
                                                                              3.แบบฟอร์มคำร้องขอฝึกงาน
4.แบบคำร้องขอฝักงาน (WIL)
5.ประเมินฝึกงานคณะบริหารธุรกิจ
6.สมุดบันทึกการฝึกงาน
7.หนังสือยินยอมให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเสาร์อาทิตย์ระหว่างการฝึกงาน
8.แบบขออนุมัติรายงานฝึกงาน
9.แบบคำร้องฝึกงาน
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ Download WORD
Download PDF

เอกสารสหกิจศึกษา >>>>>> งานสหกิจศึกษา <<<<<
                   

1. รายงานสหกิจศึกษา-
- รายงานสหกิจศึกษา-.docx
- รายงานสหกิจศึกษา-.pdf

-แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

2. โครงงานสหกิจศึกษา-
- โครงงานสหกิจศึกษา-.docx
- โครงงานสหกิจศึกษา-.pdf

3 .บบฟอร์มแสดงข้อมูลผลงานนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

4.ขนาดโปสเตอร์
ปฏิทินสหกิจ-ประจำภาคการศึกษาที่ 2-63 Download 

ปฏิทินการฝึกงาน-ภาคการศึกษาที่  2-63 Download 

ปฎิทินการฝึกงานภาคฤดูร้อน(WIL)ภาคการศึกษาที่ 2563 Download

ข้อมูลโครงร่างรายงานสหกิจศึกษา/ฝึกงาน  

 Download  
เอกสารสำหรับนักศึกษาสหกิจ 2/2564   หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองนักศึกษา