อว 0655/226 ลงวันที่ 22/2/2021 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง การขับเคลื่อนมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง

อว 0655/226 ลงวันที่ 22/2/2021 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง การขับเคลื่อนมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง