อว 0655/399 ลงวันที่ 25/3/2021 จาก กบค ถึง บธ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุุลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯ

อว 0655/399 ลงวันที่ 25/3/2021 จาก กบค ถึง บธ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุุลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯ